Saturday, December 29, 2012About 1200 families from Himara with American citizenship, risk their properties

No care for the property of American citizens.

Names known as the former Director of the CIA, George Tenet, and the
US representative of Congress (Republican)Gus Billirakis, risking their families properties.

 Large surface, in the Himara Region, being robbed and recorded quickly, with the help of goverment institutions, and the Albanian courts

The U.S. government had forecast a deterioration of the situation of human rights and properties in Albania. The agreement between the U.S. Ambassador to the years 1994 - 1996 Joseph Like and Deputy Prime Minister of Albania, Ylber Vrioni, published for the first time.


Meanwhile, about 1200 families from Himara, American citizens, risking their fathers properties, if that does not interfere through the U.S. Department of State.

A process of registration of properties from OSCE funded by the EU (Greece, Switzerland and the Czech Republic), for The Himara and Lukovo Regions, threatens to be used by the Albanian Mafia, if that citizens who are interested, American citizens and European, will not react close to the respective states.


About 20 thousand is the number of citizens from Himara, with Greek citizenship, which at the same time, are the taxpayers of this project.


Meanwhile, property sales have increased by some real estate agencies, in Himara and Lukovo Region, for which confidential sources, shows that are included senior Albanian politicians.

Kakome, Dhraleo, Perivolo, Jala, Porto Palermo, Lukovo, are the epicenter of robbery of the properties.

Thursday, November 15, 2012

"Coastal Association" calls to stop the property registration in Himara Region, by OSCE

"The property registration process Nr;2, "after the first failed" is doing with falls documents, without any transparency to the community"

 

Coastal Association and The Himara Community reiterate its demands to the World BankThe World Bank & Inspection Panel's headquarte... 
After receiving a superficial and unsatisfying reply to its letter of September 28, the"Coastal Association" wrote back to express its regret for such a missed opportunity to reflect on the errors and wrong orientations contained in the Issue Brief “Governance in the Protection of Immovable Property Rights in Albania: A Continuing Challenge”, second edition, April 2012, whose recommendations are in conflict with the Albanian Constitution, articles 41 and 181, and fundamental rights, namely the property rights.

The Coastal Association and The Himara Community believe that any economic advice or project of any International Organization should first and foremost be in line with the Constitution and Fundamental Rights of the Country. They will endeavor to secure that the fundamental right of property as enshrined in the Albanian Constitution, articles 41 and 181, is respected by the Albanian Government as well as by International Organizations operating in Albania and will make sure that the public and other stakeholders are informed accordingly.

Friday, October 26, 2012


Members of the Greek-Albanian Himara Region In Favor of Autonomy

In a recent public opinion poll, conducted by the SManalysis blog, members of the Himara Community in Albania (Voreioipirotes) as well as Diaspora in the US and Europe are a

pparently in favor of an Independent Himara Region, or separating their region from Albania.

In total 38% of those polled said that they were in favor of an independent Himara region, 36% said they believed that Himara should be remain in Albania, 24% said that the region should once again return to Greece, and only 2% said that it should once again become one with the region of Epirus in northern Greece.

http://hellasfrappe.blogspot.com/2012/10/members-of-greek-albanian-himara-region.html

Wednesday, October 24, 2012

Ky vendim perben kapitullimin e Rajonit te Himares dhe asimilimin e saj, per sa kohe qeveria shqioptare, zevendeson ne kete rast procesin e regjistrimit te pronave nga OSBE dhe Bashkimi Europian

V E N D I M PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PËR TË CILAT ZOTËROHEN DOKUMENTE TË LIGJSHME PRONËSIE, POR QË NUK KANË TË PËRCAKTUAR SIPËRFAQEN
V E N D I M

PËR

PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PËR TË CILAT ZOTËROHEN DOKUMENTE TË LIGJSHME PRONËSIE, POR QË NUK KANË TË PËRCAKTUAR SIPËRFAQEN

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “b”, të nenit 25, të ligjit nr.33/2012, “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:

1. Objekt i këtij vendimi është përcaktimi i procedurave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme ponësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen.

2. Pasuritë e paluajtshme, që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen, të cilat ndodhen në zona kadastrale për të cilat, në çastin e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk ka përfunduar procesi i regjistrimit fillestar të pasurive ose ky proces është duke u zhvilluar, nuk mund të regjistrohen në një kartelë dhe hartë kadastrale, në emër të pronarit, pa u zhvilluar më parë procedura e regjistrimit të tyre, e përcaktuar në këtë vendim.

3. Pasuritë e paluajtshme, për të cilat, në çastin e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, ndodhen të pozicionuara, gjeografikisht, në zona kadastrale për të cilat ka përfunduar regjistrimi fillestar, gjatë të cilit, sipërfaqja dhe pozicioni gjeografik i tyre është përcaktuar nga matjet në terren dhe pasuritë janë regjistruar në një kartelë dhe hartë kadastrale në emër të pronarit, do të vlerësohen se e kanë të përcaktuar sipërfaqen, pa qenë e nevojshme të zhvillohet procedurë fillestare, sipas shkronjës “b”, të nenit 25, të ligjit nr.33/2012, “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, me kusht që, gjatë periudhës së afishimit publik, të mos ketë asnjë pretendim të pazgjidhur për pozicionimin e pasurisë, kufijtë dhe sipërfaqen. Për pasuritë e paluajtshme, të cilat, në çastin e hyrjes në fuqi të këtij vendimi ndeshen të pozicionuara, gjeografikisht, në zonat kadastrale për të cilat ka përfunduar regjistrimi fillestar, por që janë regjistruar në kartelën e pasurisë së paluajtshme me shënimin “shtet” apo “pronar i pavërtetuar”, nuk mund të procedohet me regjistrimin e tyre në favor të pronarit, pa u zhvilluar më parë procedura e regjistrimit të tyre, e përcaktuar në këtë vendim.

4. Regjistrimi i pasurive të paluajtshme, të përcaktuara në këtë vendim, bëhet me kërkesë të personit të interesuar. Ai duhet ta provojë pronësinë me dokumentet e pronësisë në kuptim të nenit 193, të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, duke paraqitur tek regjistruesi këto dokumente:

a) aktin e fitimit të pronësisë, në rastet kur pasuria e paluajtshme regjistrohet për herë të parë, ose dokumentin e regjistrimit, në rastet kur pasuria e paluajtshme figuron e regjistruar në regjistrat hipotekorë;
b) një plan rilevimi të pasurisë së paluajtshme, të përgatitur nga një subjekt i licencuar për punime topografike apo nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, sipas kërkesës së të interesuarit;
c) deklaratën noteriale të pronarëve kufitarë, që vërtetojnë përmbajtjen e kërkesës për kufijtë e pasurisë, që pretendohet të regjistrohet;
ç) dokumentacionin nga arkivi teknik i ndërtimit, që pasqyron hartografisht
gjendjen e pasurisë që pretendohet, në rast se disponohet nga ky arkiv;
d) mandatpagesën e shpenzimeve të regjistrimit (tarifa, taksa, shpenzime
të tjera, nëse ka të tilla).

5. Kur në kufi të pronës, për të cilën është paraqitur kërkesë regjistrimi, janë prona shtetërore, si rrugë, rrugica, sheshe publike, lulishte, ndërtesa publike etj., deklarata noteriale zëvendësohet nga konfirmimi zyrtar i dhënë nga institucioni, i cili është pronar apo administron pronën shtetërore.

6. Kur në kufi të pronës janë prona të individëve, persona fizikë apo juridikë, privatë a shtetërorë, të cilët nuk e kanë të regjistruar pasurinë në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, deklarata noteriale e pronarit të pronës kufitare do të zëvendësohet nga një deklaratë noteriale e bërë nga këta persona, në cilësinë e poseduesit të pasurisë kufitare, të pasqyruar në kartelë si “pronar i pavërtetuar”. Në këtë rast, përveç deklaratës noteriale të poseduesit të pasurisë kufitare, zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme (ZRPP) procedon edhe me shpalljen e planit të rilevimit të pasurisë, sipas procedurës së parashikuar në pikën 7, të këtij vendimi.

7. Kur deklarata e pronarëve kufitarë të pasurisë, për të cilën kërkohet regjistrimi me përcaktimin e sipërfaqes, sipas shkronjës “b”, të nenit 25, të ligjit nr.33/2012, për arsye të ndryshme, objektive, me përjashtim të pretendimeve për kufirin e pasurisë, nuk është bërë e mundur të sigurohet, ZRPP-ja, afishon për publikun planin e rilevimit të pasurisë apo dokumente hartografike, për një periudhë prej 45 ditësh, në mjedise të dukshme të ZRPP-së dhe të njësisë bashkiake, në territorin e së cilës ndodhet pasuria.

Për zhvillimin e procedurës së afishimit është e nevojshme që kufiri i pasurisë, për të cilin mungon deklarata e pronarit/poseduesit kufitar, të përputhet me kufirin që tregojnë dokumentet hartografike, të marra nga arkivi teknik i ndërtimit. Në rast se ky kufi nuk përputhet, nuk zhvillohet procedura e afishimit dhe nga regjistruesi refuzohet regjistrimi.

8. Kërkuesi nënshkruan një deklaratë para noterit, me të cilën vërteton, në përgjegjësinë e vet, se nuk ka mundur, për arsye objektive, të sigurojë deklaratën noteriale të pronarit apo të pronarëve kufitarë me pasurinë, që kërkon të regjistrojë, si dhe natyrën e pamundësisë objektive. Në rast se pronari kufitar, brenda afatit prej 45 ditësh, paraqet në ZRPP ankesë apo pretendim të argumentuar e të mbështetur në dokumente ligjore për kufijtë e pasurisë, për të cilën kërkohet të bëhet regjistrimi, regjistruesi refuzon regjistrimin.

Në rast se nga pronari kufitar nuk paraqitet në ZRPP, brenda afatit prej 45 ditësh, ankesë apo pretendim për kufijtë e pasurisë, për të cilën kërkohet të bëhet regjistrimi, regjistruesi, brenda 5 ditëve pune nga data e përfundimit të afatit të mësipërm, harton, në dy kopje, një procesverbal, i cili përmban një përshkrim të procedurave të kryera. Një kopje e procesverbalit depozitohet në arkivin e ZRPP-së, ndërsa kopja tjetër administrohet në dosjen e kërkuesit të regjistrimit të pronës.

9. Kur pronën kufitare e kanë në pronësi dy a më shumë bashkëpronarë, kërkuesi paraqet deklaratat noteriale të bashkëpronarëve, për të cilët është e mundur marrja e kësaj deklarate. Për bashkëpronarët e tjerë, për të cilët nuk është e mundur objektivisht marrja e deklaratës noteriale, zbatohen procedurat e përcaktuara në pikën 7, të këtij vendimi.

10. Procedurat e parashikuara në pikat 7, 8 dhe 9, të këtij vendimi, zbatohen në çdo rast tjetër të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilin nevojiten deklaratat e pronarëve kufitarë.

11. Regjistruesi, nëse e gjykon të nevojshme, në zbatim të nenit 20, të ligjit nr.33/2012, verifikon vërtetësinë e dokumentacionit të paraqitur nga kërkuesi. Për këtë qëllim, ai ka të drejtë të kërkojë dokumente nga të tretët, persona, fizikë ose juridikë, zyrat e noterisë dhe organe të administratës. Përveç verifikimit të vërtetësisë së dokumentacionit, nëse e gjykon të nevojshme, regjistruesi mund të urdhërojë verifikimin në terren të pasurisë, me një grup të përbërë nga, të paktën, 2 punonjës hartografë të zyrës së regjistrimit, për të bërë matjet dhe për të hartuar dokumentet përkatëse (planvendosje/genplan/planrilevimi).

12. Regjistruesi, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së kërkesës, me përjashtim të rasteve të afishimit, të parashikuara në pikën 7, të këtij vendimi, merr vendim për regjistrimin ose refuzimin e regjistrimit të pasurisë. Kundër vendimit të regjistruesit ose në mungesë të përgjigjes, kërkuesi mund të ankohet në gjykatë.

13. Regjistruesi, në dhënien e vendimit për regjistrim ose refuzim regjistrimi, mbështetet në:

a) dokumentacionin e paraqitur nga kërkuesi;
b) verifikimet e kryera prej tij, në zbatim të nenit 20, të ligjit nr.33/2012, dhe të pikës 4, të këtij vendimi.

14. Vendimi i regjistruesit duhet të jetë në formë të shkruar, i arsyetuar, i nënshkruar dhe të përmbushë kërkesat për aktin administrativ, të parashikuara në Kodin e Procedurës Administrative të Republikës së Shqipërisë.

15. Zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për qëllime kompetence, publikon në faqen zyrtare të internetit dhe në ambientet e njoftimeve çdo vendim të marrë gjatë kësaj procedure.

16. Vendimi nr.1025, datë 9.7.2008, “Për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie, por që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”, shfuqizohet.

17. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë dhe zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.


K R Y E M I N I S T R I

SALI BERISHA

24/10/2012

Wednesday, October 10, 2012

Njoftim:
Nje grup ekspertesh te Ministrise se Drejtesise,po merren kohet e fundit me efektin e zbatimit te ligjit 7501,ne bregdet.Sipas te gjithe informacionit qe disponojme,ekspertet do te nxjerrin difektet ne zbatimin e ketij ligji,prej nga do te dalin siperfaqet e teperta qe kane marre familjet ndaj te cilave eshte zbatuar ky ligj.Kjo do te thote,gjithmone sipas informacionit ,se do te dalin siperfaqe te lira nga ligji,qe do te sekuestrohen nga Shteti,ose do t'u shiten ketyre familjeve me cmimin e tregut.
Duke besuar ne verifikimin e bere nga Bashkia Himare,zbatimi i ketij ligji nga grupi i eksperteve ,do te nxjerre shume siperfaqe toke te lire.
Duke konsideruar momentin e duhur,ne mendojme, se ne kete verifikim duhen gjetur arsyet se perse nuk vazhdon regjistrimi i pronave te nisur nje vit me pare nga USAID,{kontraktuesit e "LORENCO"&CO}
Qytetaret kane mjaft arsye te mos njohin hollesi te kontrolleve te tilla.

Monday, October 8, 20125 Himariotet: "Nuk kerkojme falje nga Presidenti shqiptar"

"Ne nuk kemi kerkuar falje nga cilado Gjykate Shqiptare, qofte edhe per rastin drejtuar Presidentit te Shqiperise Nishani, per aq kohe sa ato dhunojne lirite dhe te drejtat e njeriut me vendimet skandaloze qe ndermarin, qofshin ato edhe ne mungese te pales tone gjate proceseve gjyqesore politike. Ne presim gjykimin ne Strazburg per te na dhene te drejten qe na takon". theksoi Beleri

Ka qene kjo nje deklarate e perbashket, ne te cilen Fredi Beleri, nje prej tyre, ka deklaruar per Drejtorin Ekzekutiv te Komunitetit Himariot, Stavri Marko

Nderkaq, Komuniteti Himariot, ka kerkuar vazhdimisht gjykimin e 5 himarioteve te jete nje proces trasparent, duke e pare ne kendveshtrimin e lirive dhe te drejtave themelore te njeriut. Komuniteti e ka cilesuar si skandaloz vendimin e te tria shkalleve te Gjykatave Shqiptare, duke sinkronizuar deklaratat  e saj ne Strazburg Parlamentin Europian dhe ne Departamentin Amerikan ne Washington. Edhe gjate mandateve te presidenteve Mosiu dhe Topi, Komuniteti Himariot i ka bere apel presidenteve te rishikojne vendimin ndaj tyre.


KOMUNITETI HIMARIOT

Tirane, Albania

Pergenjeshtrim

Lidhur me nje deklarate te shperndare per median shqiptare, per "Falje" zyrtare nga ana e Presidentit Bujar Nishani, me rastin e 100 vjetorit te Shpalljes se Pavaresise, pergenjeshtrojme komentet dashakeqese te disa mediave si ne rastin e "Gazeta Shqip" e cila konsideron Gjykimin e bere ndaj 5 qytetareve nga Himara, per thyerje te simboleve kombetare, si nje precedent dizinformimi ne sherbim te nacionalizmit shqiptar dhe jo si nje xhest qe kerkon rivleresim te gjykimeve ne baze te nje realiteti tjeter te nje Shqiperie qe aspiron per ne Bashkimin Europian.

Ne jemi te shqetesuar qe kjo media, ne vend qe te rise pergjegjesine e koncepteve te lirive dhe te drejtave humane, po rrit ndjeshem nacionalizmin dhe kur behet pikerisht fjale per keq interpretime.

Nga ky kendveshtrim, ne kemi kerkuar nga pikepamja humane, qe te 5 himariotet ti bashkohen familjeve te tyre dhe jo ti gjykojme, ne se gjykatat shqiptare, kane apo jo te drejte ne kete rast, pasi ceshtja po pritet per shqyrtim ne Strazburg.

Ne e konsiderojme njekohesht si e drejte universale qe rigjykimi i ceshtjeve te gjykatave shqiptare nga Strazburgu, te jete vendimi me i mire, perderisa te gjitha prioceset qe shteti shqiptar i ka gjykuar ne Strazburg, i ka humbur totalisht.

Stavri Marko
Drejtor Elzekutiv i Komunitetit Himariot

Sunday, October 7, 2012

Sunday, October 7, 2012

 The Himara Community, calls the Albanian President Bujar Nishani, in which, on the occasion of the 100th anniversary of the proclamation of independence of Albania, to "to release", 5 citizens from Himara with Greek Ethnicity, who have been convicted by the Albanian courts, for "insulting of Albanian symbols ", during the administrative elections of 2003 in Himara Municipality.

Wednesday, October 3, 2012


Statuti i Komunitetit Himariot


Komuniteti  Himariot
Shoqata “Bregdeti”

Sqarim per opinionin himariot

Te nderuar bashkepatriote.

Komuniteti  Himariot dhe  Shoqata “Bregdeti”  te cilet ne perberje, kane anetare dhe simpantizante nga krahinat e Himares dhe Lukoves, veprojne ne perputhje te statuteve  reciprokisht, por ne baze, ata I bashkon lirite dhe te drejtat humane, sic eshte prona.  

Me kete rast, duam tju veme ne dijeni, se nje grup nismetaresh , te pa autorizuar prej asnje forumi,  po bejne perpjekje per te thirrur nje mbledhje, ne emer te dy shoqatave.

As Komuniteti  Himariot dhe as Shoqata Bregdeti, nuk jane ne kundershtim te inisiativave per gjetjen e rrugeve te bashkimit te faktoreve dhe rishikimin e qendrimeve ne te ardhmen, por  theksojme se cdo inisiative dhe project, duhet te behet I ditur ne forumet perkatese, ne baze te statutit.

Ne mendojme se Grupimi I Shoqerise Civile Himariote, duhet njekohesisht te bashkohet me Shoqaten “Omonia” si dhe Komunitetet Himariote ne Greqi dhe USA nje nje forum te vetem, te cila kuresesi nuk mund te perjashtohen  nga ky process, pasi pergjate 10 vjetet e fundit, “Omonia dhe organizatat himariote jashte Shqiperise, kane demostruar vullnet te perbashket, duke protestuar se bashku me ne (Komuniteti Himariot dhe Shoqata Bregdeti) per te drejtast dhe lirite Universale te njeriut,  ku ne epiqender ka qene, Prona.

Tirane:0 3.10.2012

Saturday, September 29, 2012

The Official Site of The Himara Community

The Himara Community
Tirana, Albania


Press Release

 

The Himara Community, calls as false speech, of the Albanian Presidenit, Bujar Nishani, held in ONU


"Human rights and freedoms, starting from the identity, religion, family and property"

 

The Himara Community, is deeply disappointed by the false statements of the Presdent of Albania, Bujar Nishani, for his declaration: "Albania, is a champion of human rights and freedoms", held at the session of United Nations organizations in New York.

 

The reason why Albania is not a champion of these rights, in reality, is obvious: Albania, has not conducted a fair and transparent to its Population Census process, for self declaration of religion and nationality of its own citizens.  

The Census of 2011, was conducted under a nationalist pressure against the Greek National Minority, and the second, has not managed to return of properties of the Greek Community living in all areas in the south of Albania (in Northern Epirus), especially in the Himara Region.

In Albania, have killed about 8500 people, only for the issue of the property rights, since 1991.Tirana
September 28, 2012

Tuesday, September 18, 2012


"The scandal of Concessions" with the  beaches of  the Himara Region

Albanian press charges, greater corruption of the government of Albania, after the scandal with the WorldBank in 2007, in which Jala village, was destroyed entirely.

In Himara, "Omonia" called municipal councilors to denounce the scandal, even though they voted for this concession.

Civil society of Himara, has accused the Himara Council, last year, for Concessions and Development Plans, stating that it has declared "civil disobedience against the 7501 law" and rejected The DevelopmentPlain, a process that is performed without transparency and that serves the Albanian Mafia

The "Omonia President" Vasil Bolanos, urges OSCE, make transparent all the registration of the properties process in the Himara Region. In a letter to the OSCE, the diplomatic corps and the civil society, Bolanos explained that "He has not received a response from the Himara Municipality for the registration process, although advisers" Omonia "are present in all voting in the Council."The Himara Community and the Costal Association, consider approving of the concession of the beaches of Himara, a "new Occupation" that aims massive looting of land, through tourism development policies of Tirana.

Monday, September 17, 2012

LIBRI I FERMEREVE ME TAPI 7501 NE DHERMI.

ME POSHTE KENI LISTAT, TE CILAT NUK JANE TE DIFERENCUAR, PER TE KUPTUAR SE CILAT FAMILJE REALISHT JANE TRAJTUAR ME DOK FALLCO, CILAT ME BANIM NE QYTET DERI NE 1991, CILAT ME KOMISIONET E PARA TE NDARJES SE TOKES ME 1991 DHE CILAT ME TE DYTAT TE JASHTELIGJSHME TE VITIT 1995.

LIGJI I SAPOMIRATUAR I KALIMIT NE PRPONESI 7501, TREGON PROCEDUREN: DERI NE FUND

TE VITIT 2013, KOMISIONET VENDORE DUHET TE BEJNE PROCESIN E VERIFIKIMIT NE TERREN, PASJAT REGJISTRIMIN ME KUFITARE, PASTAJ PARAQITJEN SHPALLET PER 45 DITE, NE SE KA KUNDERSHTIME OSE GJENDEN FALCO, ATEHERE SEKUESTROHEN DHE I MKALOJNE SHTETIT PER TE SHPERBLYER ISH PRONARET.

SHIKONI ME POSHTE KAOSIN ME EMRAT, "PA VENE DORE".
EMRAT E PRINDERVE QE SHENOHEN ME NJE GERME TE VETME PSH. (Jorgo N. Ruci) KANE DOKUMENTA FALCO TE KOMISIONIT TE JASHTELIGJSHEM, DHE JO TE VITIT 1991.

NDERKAQ, VLEN TE THEKSOHET SE OSBE KA PEZULLUAR PROCESIN E REGJISTRIMIT TE TOKAVE NE BREGDETIN JONIAN, NDERSA NE TERREN NE ZONEN E HIMARES, BASHKIA KA FILLUAR NJE REGJISTRIM ME SPECIALISTET E SAJ, PA PATUR TRASPARENCE. THEKSOJME SE KOMPANIA "LORENXO COMPANY" QE KRYEU PROCESIN E SHTEPIVE, I ESHTE PEZULLUAR E DREJTA NGA REGJISTRIMI, DUKE PERFUNDUAR NE PROCES GJYQESOR ME OSBE, PASI KJO E FUNDIT E QUAJTI PROCESIN JO TRASPARENTE DHE I NDERPREU FINANCIMET.

https://docs.google.com/open?id=16kAxBbkDj8EB3gOISfW6oDl2oveu-kj6VOxIpwMEfCJ0TE3zGz_6EdwUvLFt

Sunday, September 16, 2012"SOT" Newspaper

Berisha gives Dhermi beaches concession, partners connected with his family

Implicated "The Municipality Coucil of Himara, who have approved the decision, given the concession for 25 years the assets of the people of the Himara Region

On the eve of the 100th anniversary of the independence of The Himara Region by turks, this is the biggest scandal after the destruction of Jal in 2007

Not only the Municipality Council of Himara, but Also the Mayor of the District of Vlora, Anesti Dhimojani has signed this concession


Berisha has approved a government decision dated 1 August 2013, giving as a concession company "EuroContact" with representatives Samir Mane.


Under the agreement cited by the albanian newspaper "SOT" the Company Eurocontact "concession is granted the right to exploit resources beach resort Perivolo and Dhermi, authorized the Municipality of Himara, the implementation of this project.

But in the opinion of Himara diaspora, Himara, is the point of her tragic assimilate its assets inherited from thousands of years of their fathers, being described as the biggest risk, following the corruption scandal that houses in the village of Jal in 2007, destroyed by construction police, Berisha government.

Of course, serious charges with regards the Himara Municipality, which in February, have adopted and kept secret concession Agreement to exploit the riches of the the Himara People,

Vlora prosecutor Miriam Fani, expects President of the "Costal Asociation" Niko Nesturi

Abuses by the allocation of land by Law 7501, and the Orthodox Church lands, in the Himara Region, Vlora`s prosecutor, criminal file opened.

Commission members land distribution in targeted, among them the priest of the Church of Dhermi


Finally, Vlora Prosecutor has started criminal proceedings against land management, distribution commissioners under Law 7501, which is inserted into the collapse all the Himara Region and their families.

Two days ago, Attorney Vlora, Miriam Fani, met with the President of the "Costal Asociation" Niko Nesturi, for which it is spoken about abusive files, distribution of land, in which it is created a chaotic situation in all Ionian coastal area.

According to public denunciation that the "Costal Asociation" has become, from 2200 families who have dealt with the Law 7501 in the Himara Region, 550 have resided in the city and were not members of cooperatives, and 300 other families, were treated with abusive forms , from land distribution committees.

But intl many Orthodox Church lands, are transformed and are given to third parties, are given for building permits, which were then sold.

According to information from the Prosecutor's Office, members of these Committees and the Chairman of the Orthodox Church in Dhermi, will open criminal proceedings and can bring new develompents, begining to reopen again the Commisions of Distribuiting Lands in all Costal Area to the legitime ovners.

Tuesday, July 24, 2012

"Panorama" Newspaper

http://www.panorama.com.al/2012/07/24/shoqatat-e-bregdetit-ushtria-te-na-ktheje-pronat/#comment-101946Himariotes NGO, "Albanian Army, must turn the properties of Himariotes family, sequestered by Dictator regime

"Coast Line Association" and "The Himara Community", call the Albanian Government to release the properties of people of Himara, which are target to privatize by Albanian Mafia.

Friday, July 20, 2012


The Albanian government is selling Dhraleo, Yala and Porto Palermo

SP MP Erion Brace: In Palace in Porto Palermo, are selling items for clients of the goverment

Confidential
sources; implicated, and some people from Himara

Alarm is given by the SP MP Erion Brace, who has publicly denounced than 1.2 million square meters area of the army, was sold by the Ministry of Defense, without asking the legitimate owners.

But with the special, certainly belongs to the Himara Region, Albanian Army Assets constitute threats for extortion bid mass with the help of the Ministry of Defense, and turned the property to the legitimate owners.

According to Deputy Brace, clients reported by the Albanian press, belonging to a high-ranking Albanian government, are key people who have negotiated a long time to obtain the concession of the public beaches in Himara Region.

Speaking, for Dhraleo, Yala, and Porto Palermo, in which the Development Plan approved by the Albanian Government and the Municipality of Himara, describes these areas with the highest influence tourism development.

In terms of Porto Palermo, confidential intelligence sources, speaking on the implications of some persons in the former administration of the Municipality of Himara, who have negotiated in collaboration with persons who have taken public concessions from the Municipality Council of Himara, which has not yet are published for the community.


http://www.gazetatema.net/web/2012/07/19/tjeter-skandal-i-imamit-shiten-shkolla-e-bashkuar-spitali-ushtarak-bazat-dhe-tunelet/

Wednesday, July 18, 2012


Botuar  në Gazetën “Shqip” dat 2 korrik  2012,faqe  2

Letra e Shoqatës “Bregdeti” drejtuar  Kryeministrit  Z.Sali  Berisha
“ Berisha ,na  ktheni  pronat  dhe  zbatoni ligjin “

Shoqata “Bregdeti “ në një  mbledhje  të  zhvilluar  më  28 qershor  të  këtij  viti ,ven dosi  t’i drejtohet  me  një  letër  të  hapur  Kryeministrit  Sali  berisha, ku i apelohet  për  zbatimin  e  ligjit  për çështjen  e  pronës  në zonën  e quajtur si perla  e Jugut  të Shqipërisë.
Z.Kryeministër,kohët  e  fundit   Qeveria  që Ju  drejtoni  miratoi “Strategjinë e re të pronave “,një  strategji  për  mendimin  tonë  se nuk  do  të  gjejë  zbatim  praktikë  sepse  krahas  të  tjerave ,strategjia  e re,është  një  dokument  pa  shifra ,pra  është  në  document  pa  faturë  financiare.Shumë domethënës  është  fakti  se  gjatë  këtyre  20  viteve  në territorin  e Bashkisë  Himarë  dhe  të Komunës  Lukovë, nuk   është  kompensuar  asnjë  pronar  bregdetas  !!!!!
Nga  ana tjetër ,megjithë  kërkesat e shumta drejtuar institucioneve të larta  të shtetit   e personaliteteve të  tyre,letrave  e  kërkesave  publike ,ambasadorëve të  akredituar  ne Shqipëri si  dhe  personaliteve  të BE,KE,SHBA  etj., shoqata  jonë  nuk  është  thirrur  fare në diskutimet  që janë bërë  në  lidhje   me hartimin  e  strategjisë  dhe  planit  të  veprimit .Madje edhe  Shoqatën “Pronësi  me Drejtësi “që  u  thirë  për  konsultim,ajo  u  bë sa  për  sy  e  faqe ,mbasi  nuk    morën  parasysh  asnjë  mendim ose  kërkesë    saj. E njëjta  dukuri  u  vërejt  edhe në  përfaqësimet     shoqata  jonë  ka  pasur  në Kuvënd  kohët  e  fundit,asnjë  mendim ose  sugjerim  i saj  nuk  është reflektuar    draftet  e  çuara  për  votim.
Mendimi i jonë është se Qeveria  nuk  zbaton  as Kushtetutën  që është    fuqi  për  çështjen   e  pronave dhe  për  këtë  arsye  është  ulur besimi i pronarëve të  ligjshëm  bregdetas
“ Në të gjithë  bregdetin  turistik,nga Vlora  në Sarandë,anarkia  e  pronës  sa vjen  dhe  thellohet .Kërkesat  tona  të  përsëritura  për kthimin  fizik  të  pronave,pronarëve dhe  trashëgimtarëve  të  ligjshëm  bregdetas,siç  përcaktojnë  parimet morale,parimet e shkruara në librat  e  shënjtë ‘Bibla’dhe ‘Kurani ‘;parimet  e  së  drejtës  zakonore  në Shqipëri,morali,
detyrimet  kushtetuese pa permëndur Konventën Evropiane  dhe  të  Drejtat e Njeriut ,vazhdojnë  të  bien  në  vesh  të  shurdhër.
Premtimet  për  kompensim  dhe  orvajtjet  për  legalizim të  uzurpatorëve  të  trojeve  në  bregdetin  turistik,janë  mashtrime  dhe  antikushtetuese.Veshi i shurdhër  për  këtë  strategji që na  shtynë  për  vetë gjyqësi   është  gjenocid dhe  spastrim  sistematik i pronarëve  autoktonë”,thuhet në  këtë  letër  të  shoqatës “Bregdeti”.
Kjo  situate  po provokohet nga ligjet  antikushtetuese  të  miratuara  dhe  qëndrimi  constant  antipronar i shtetit “demokratik” prej  vitit  1991 e deri  sot.”Me  parimin  veproni  tani,Ju drejtohemi ju  z.Kryeministër ,njëkohësisht e dhe kryetar  i KRRTRSH-së që  të  kërkoni  prej  INUK –ut ,të  zbatojë  ligjin ,duke prishur  ndërtimet  pa leje që persona  të  tretë kanë  ndërtuar  dhe  vazhdojnë të  ndërtojnë pa leje  në  zonën  turistike,duke prerë e shkatërrua  me  mijëra   rrënjë  ullinjë (vetëm  në  fshatrat Dhërmi e Vuno,gjatë këtij  viti  janë  prerë  mbi  3000 rrënjë  ullinjë    vjetra ,    kohës  bizantine ).
Zoti Kryeministër,kur  mungon  shteti  ligjor,paraja rregullon  gjithçka dhe ia  mmbyll  gojën  edhe  pushtetit  vendor edhe   policies   ndërtimore.Prerja  e ullinjve, e  agrumeve  dhe e  drurëve  frutorë për    hapur  sheshe  ndërtimi dhe  për    bërë  ndërtime    token  e  tjetrit në  bregdetin  e jugut  janë  mbështetur  nga  pushtetarët  vendorë të papërgjegjshëm dhe  policia  ndërtimore që  deri  sot  nuk  ka  vepruar  për  zbatimin  e  ligjit,me  personat  e  tretë që  kanë  ndërtuar  dhe  ata    vazhdojnë    ndërtojnë pa  leje .Nuk  ka  si  shpjegohet  ndryshe që gjatë  periudhës  së ndërrimit  të vëndeve    8  Maj  2011,të  pushtetarëve  vendor ,u  dhanë  me  qindra  leje  ndërtimi  nga  i mëparshmi  dhe aktuali bënë sehir ,duke  miratuar   kështu edhe  ai lejet  e  dhëna të  kundraligjshme “.
Z.Kryeministër  angazhimi i Juaj për  pastrimin  e zones  turistike nga pushtuesit  dhe  ndërtimet  pa leje    perona    tretë kanë bërë në  tokat  e pronarëve  të ligjshëm,të  cilët  veprojnë  sikur    ishin    token  e babait    tyre,do të  jetë  hapi  i pare për  çrrënjosjen e mafies së  pronave   turistike dhe  hapi  i parë për   ta ndërprerë  këtë rreth  vicioz që  në bregdetin  Vlorë  -Sarandë  ka  kohë që  ka  zëvëndësuar  ligjin”.
                                                AKTIVI  I ZGJERUAR I SHOQATËS “BREGDETI “
Tiranë    28 qershor  2012